ОБЕЩАВАМЕ ВИ:

ОБЕЩАВАМЕ ВИ: ДА ВИ ОТЪРВЕМ ОТ ГЛУПОСТА И НЕВЕЖЕСТВОТО, ЗАБЛУДИТЕ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА!

ПОРАЖДА СЕ ЛОГИКА КОГАТО ИМА МИСЪЛ, ЗАЩОТО ТАМ КЪДЕТО ИМА МИСЪЛ ТРЯБВА СМИСЪЛ!

КЛИКАЙКИ ВЪРХУ РЕКЛАМИТЕ - ПОМАГАТЕ! С ПАРИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА КАРИКАТУРА

Страници

понеделник, 10 септември 2018 г.

Старата къща - битов сън

Резултат с изображение за СТАРА КЪЩА

Всичко започна с това, че бяхме закупили стара 2-3 етажна къща в непознат град. В сънят не бях я виждал къщата още, но знаех, че моя баща се бе погрижил да бъде направен ремонт на нейната фасада и площадката пред предния вход, от към улицата. Когато всичко бе готово ние отидохме да я видим - аз, баща ми и сестра ми + един мой познат, който си пада по старинни неща, а къщата ни бе продадена с части от обзавеждането и стари вещи на предишните собственици.

Щом приближихме къщата видяхме отпред купчина пръст, която частично закриваше къщата и имаще и разбита и разкопана като от булдозер настилка. Оказа се, че баща ми е направил грешка първия път при ремонта и бе разровил съседния двор на комшиите. Съседите бяха много ядосани от това, а в двора им вместо куче пазач, имаше голяма змия, подобна на анаконда с глава като на сперматозоид, но на глед бе много ленива. Така видяхме най-сетне къщата и новата й фасада, когато влязохме в къщата - тя бе широка и просторна (беше на смрачаване). Вътре бе леко мрачно и всичко бе старо и увехтяло, като все едно от 70-десетте години. Влезнах в кухнята - стари шкафове с вехта боя на слонова кост. Отворих един шкаф в антрето - долу стари обувки, а горе странни дунапренени две много големи каски, подобни на каската на Магнито от филма "Х-мен".

Излезнах на двора от зад. Беше 15-20м широк и 50-тина метра дълъг. Между съседите имаше телена 1-1,5м ограда по цялата дължина. На два метра от оградата от двете страни имаше посадени, но вече стари дървета поне на 50-сет години. Като от дясно (гелдано към градината), от съседите на които бащами бе направил нарушение имаше 5-6 отрязани ореха по редицата. Защо ги бе отрязал баща ми не знаех, но искахме да посадим нови овошки, но съседа, който се оказа хърватин - недаваше, тъй като щели да му правят сянка след време. Той сееше със нещо цялата си градина отзад. Но бащами го склони да ни позволи да ги засадим, като му даде едно красиво хърватско знаме за подарък. Харватина бе рошав, с шкембе, 60-годишен, с големи мустаци.

Баща ми бе направил фасадата като шикозна, съвременна испанска хасиенда с жълто-червено-оранжеви багри.

Влязох отново в къщата заедно с моя познат Иван, който обичаше стари вещи. Разгледахме една от просторните стаи, когато той намери стара метална кутия на една от масите. Отворихме я и вътре имаше стари монети, една сребриста брошка и стара с ръждиви петна значка. Дадох му последните 2 предмета подарък.

След което запалих своето бъги и отидох да взема приятелката си, която каза, че харесвала много "петлето" към бъгито и аз я попитах, "какво е това петле", а тя ми отвърна и посочи, "това с което си ъбгрейдвал(подобрил) бъгито. Оказаха се две допълнителни предни колела с ръкохватки за управление, като предната част на колело, което бе прикачено с подвижен мост към бъгито. Качих я на бъгито (а с подобрението то имаше 3 места). Отпрашихме към един пазар за стари вещи, където хората от колите си ги продваха. Пазарът свърши бързо, но ме заговори съмнителен тип с пистов мотор за нещо, но аз се опитах бързо да приключа разговора, защото нещо в него не ми харесваше...

ДО ТОЛКОВА ПОМНЯ СЪНЯ СИ. НАДЯВАМ СЕ ЧЕ ВИ Е ХАРЕСАЛ

понеделник, 11 декември 2017 г.

Съвременно лесовъдство или гороломствоСъвременно лесовъдство или гороломство


Горското стопанство се развива в една усложнена икономическа и екологична среда. Продължава интензивния дърводобив в горите в резултат на което те постепенно се изтощават. И тъй като потребностите от дървесина непрекъснато растат, не се очакват възможности обемът на дърводобива да бъде ограничен. При така очертаната ситуация е ясно, че съвременната еколого-икономическа среда на обществено развитие изисква нови лесовъдски решения и адаптиране на горското стопанство и неговата организация към новите условия. Новото отношение към горите се изразява в това, че тяхното използване и създаване се превръща в голям и сериозен обществен проблем, защото потребностите от горите нарастват, но горския ресурс се изтощава и влошава. Същевременно от досегашното обществено развитие са натрупани много проблеми, които трябва да бъдат решени. Новото стопанско поведение спрямо горите следва да постигне няколко цели:
·        Горите да се оценяват като комплекс от ресурси;
·        Да се увеличат средствата за стопанисване на горите и създаване на нови гори;
·        Да се утвърди многофункционалният подход при тяхното използване;
·        Да се утвърди разбирането, че горите са уникални екосистеми, които имат пряко отношение за опазване на основните блага на човека, поради което те трябва не само да се съхраняват, но и активно да се подобряват.
Поради това към съвременното горско стопанство трябва да се подходи с изцяло нов подход съобразен с тези обстоятелства. От тук произхождат и някои  остри противоречия, които нашата лесовъдска колегия не желае да реши.
 При досегашното стопанисване на нашите гори, пред тях се поставяше и поставя само една цел т.е. досегашното лесоустройство даваше приоритет само на една цел на нашите гори. При досегашната организация на ползване е известно, че дърводобивното ползване бе и е все още основно за горите със стопанско предназначение, а специалното ползване бе и е основно за горите със специално предназначение (функции). Затова при устройството на нашите гори досега лесоустройството се подчиняваше на това обстоятелство и така се извършва или само дърводобивно ползване или само специално ползване, което в днешните условия на все по нарастващо потребление, на влошена икономическа и екологическа обстановка, на нарастваща нужда от отдих и рекреация е необходимо преразглеждане на тази формулировка. Горските екосистеми могат да притежават следните групи ресурси:
·        Дървесен ресурс;
·        Средозащитен ресурс;
·        Рекреационен ресурс;
·        Недървесни ресурси;
·        Санитарно-хигиенни ресурси;
·        Генетичен ресурс
Всички горски насаждения в една или друга степен притежават тези ресурси. В зависимост от интересите на ползвателите една част от тях имат реална значимост, а друга – потенциална. Факт е, че в нашите гори специалните функции се водят само на “книга“. На всякъде обаче се извършва безконтролна сеч. Свидетели сме на грозните картини, които остават след извеждане на сечите. Например в едно от ловните стопанства в Северна България при представяне  на отчетите за извършените главни (възобновителни) сечи е отчетено за десетилетието ползване на дървесина в размер на 500% в сравнение с проектираното по горскостопанския план. Това е грубо нарушение на основния лесовъдски принцип за равномерност и постоянство в ползването съобразявайки се с прираста на гората и не надхвърляйки го. Това е кражба от живота на бъдещите 5 поколения идващи след нас. Господа лесовъди, слуги на настоящата политическа класа,  ВИЕ СТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ ЗА РАЗСТРЕЛ като позволявате това да се случи. Вие обричате бъдещите поколения на глад и жажда. Те трябва да плащат за вашите грешки. Помнете, че правосъдие може и да няма, но възмездието винаги идва. Ще плащат вашите деца.
Навсякъде се забелязва преизпълнение на възобновителните сечи и то на окончателните фази при които “падат големите кубици“, докато при отгледните сечи изпълнението е само за сметка на пробирките, които и без това са предходни на първа фаза на възобновителна сеч и имат за задача да подготвят насаждението за възобновяване.  Отгледните сечи като цяло не се изпълняват , защото нямат материален добив. Това води до влошаване на структурата на гората и нейното деградиране. Залесяване не се практикува, всички голини , които трябваше да се залесят тихомълком станаха поляни – това е поредното престъпление в резултат на което на ерозия са подложени редица земи.
Друг пример е масовата практика за несъобразяване на възприетите турнуси и зрелости и тяхното най-грубо и арогантно нарушаване. В едно от Родопските стопанства има одобрени план - извлечения с включени насаждения за възобновителна сеч, без те да са достигнали турнус и без изобщо да са зрели. Това е одобрено от регионалната дирекция за срам и позор на нашата лесовъдска колегия – инженери вишисти поставени да контролират дейността на стопанствата и фирмите работещи в горите. За никой не е тайна, че техните заплати зависят от дърводобива, както и заплатите на служителите в ИАГ. Директорите на ДГС/ДЛС се назначават и уволняват от местните феодални владетели и техните дърводобивни фирми. При сечите не се спазват елементарни технологични изисквания: отстраняване на болни, сухи дървета; опазване на подраста; изсичане на храстите и другата растителност пречеща на възобновяването; подпомагане на възобновяването там където е затруднено; спазване на интензивността; запазване на ценните дървесни видове и т.н.
В същото стопанство в Средните Родопи при извеждане на санитарна сеч в короядно петно на временен склад нямаше нито едно повредено от корояд дърво, а беше добита изключително висококачествена строителна дървесина от първи клас, без повреди! Короядните дървета бяха оставени на корен. Това е саботаж и престъпление срещу държавата, но никой не търси отговорност. Пак там в Родопите в едно “елитно“ ловно стопанство горските пътища се правят „на място“, без технологичен план, без трасиране на терен, без маркиране на подлежащите на сеч дървета, а просто тракториста с трактора изкоренява дърветата и прокарва пътя по показанията на неговия пряк началник от съответната дърводобивна фирма. Това е масова практика, като не се спазват никакви технологични изисквания. Покрай пътищата сечта е с двойна и тройна интензивност и обратно в по-недостъпните части насаждението е оставено на самотек. Това е влошаване на структурата водещо до често пъти до провалено възобновяване и лошо санитарно състояние. Липсва всякакъв контрол, дори напротив – тези държавни служби (РДГ/ИАГ) си затварят очите или открито насърчават гороломството у нас.
  Имайки в предвид обаче факта, че развитието на процесите и явленията, свързани с ползването на горите и техните ресурси е пряко отражение на развитието на човешкото общество следва, че изгледите  нещо да се промени в положителна насока в нашето съвременно горско стопанство никак не са добри. Напротив можем с основание да кажем, че през последните двадесет години разрухата не подмина и горския сектор. Последиците от това все още не се усещат осезаемо (въпреки, че наводненията са факт), но това е така поради характера на дървопроизводствения процес, а именно неговата дълговечност. Така, че сътвореното в горите днес ще го усетят нашите идни поколения и справедливо ще стоварят вината върху днешните т.нар. лесовъди, които забравиха за дълга на лесовъда преди всичко да стопанисва и пази гората така, че да я има и за бъдещите поколения. Те набързо се присламчиха към новосформираните фирмички и започнаха усилено безконтролно ползване подминавайки точките и запетаите от нашите закони с единстванета цел да се облагодетелстват материално. Факт е, че лесовъдската професия деградира до там, че самото понятие лесовъд се възприе в обещството като синоним на престъпник, и търгаш на дребно. Още повече, че със закона от 1997 год. и разделянето на собствеността на това природно благо гората, а също и с обособяването на дърводобивните фирми започна безконтролно и безнаказано изсичане на нашата гора.(въпреки че данните сочат обратното) На всички е ясно, че едно е официалната статистика, основаваща се на официални документи с непроверено съдържание, а друга е действителната реалност на терена. Фрапиращите случаи за това са много, но хората от които зависи това избягват да се занимават с този въпрос по понятни причини. И сега към днешна дата в нашата гора ползването и стопанисването е насочено само и единствено към дърводобива. Това е така и поради обществената система в която живеем – капиталистическата. Тя се основава на закона за печалбата. В горското стопанство всеки знае, че основната печалба идва от дърводобива. Ясно е, че и по другите направления има също печалба (горски недървесни ресурси, рекреация), но при тях е необходимо влагането на солиден първоначален капитал. При дървопроизводството такова нещо не е необходимо. Там майката природа се е погрижила, а лесовъда отива и сече, прибирайки в джоба си готови пари. Ето защо сега се творят нови закони улесняващи тези готови пари. Но това е характера на капиталистическата система – бърза и максимална печалба. Това е основния закон на капитализма. Ето защо и нашето горско стопанство стигна до това положение – обръчи от фирми, съмнителни лесовъди и изобщо мафиотска структура. Все за тая цел бяха създадени и т.нар. 6 дърводобивни предприятия и горските и ловни стопанства бяха превърнати в търговски предприятия. Това е чист геноцид спрямо бъдещите поколения. Тези господа “лесовъди“ търгуват с бъдещето на 5 – 10 поколения напред, с бъдещето на техните деца и внуци.
Сега се подготвя последното и може би окончателно изтребление на остатъците от българската гора с т. Нар. “Национална горска инвентаризация“ и програмата за реформи в която дейно участие взима СВЕТОВНАТА БАНКА. Какво освен ограбване на нашият лес може да прави тази международна престъпна организация у нас? Що за консултации ще извършва тя по лесовъдските въпроси и защо ни е този заем за реформи? Какви ще бъдат тези реформи и какво целят? Да не би господата от Световната банка  да са решили да повторят подвига на акад. Мако Даков с голямото залесяване от близкото минало – само за периода от 1958 год. до 1979 год. са залесени 11 263 083 дка нова гора (източник: Романът на българската гора, Йордан Чалъков)?
Положението с нашият роден, отечествен лес е същия както и с държавата. Неговото оцеляване в 21 век, а с това и нашето собствено е поставено на карта. Нашата гора е притисната от всякъде – промяна на климата; безконтролна кражба от страна на властта и послушната лесовъдска колегия; безконтролна кражба от местното население принудено да оцелява за нейна сметка. Дали нашата гора ще оцелее и за напред зависи само и единствено от нас. Затова всеки трябва да се замисли какво сам той е направил за да се запази тя и за напред, защото как ще вървим към голямото като не разбираме и не умеем да съхраним и малкото което имаме. А казано е по-рано – който не цени и малкото което има, ще му се отнеме.


неделя, 10 декември 2017 г.

Диктатура или демократично управление
 Под понятието диктатурата ние разбираме такава форма на управление при която властта е концентрирана в една личност (диктатор) или ограничена група от хора (партия, хунта, семейство и други). За разлика от абсолютната монархия диктатурата не легитимира съществуването си чрез позоваване на историческа традиция или с религиозни аргументи, а най-често с нуждата от преодоляване на някаква извънредна заплаха или от излизане от временна криза.  Това определение може да се прочете най-често в учебниците. В съвременния глобалистичен свят диктатурата се смята за много остаряла и груба форма на управление потискаща естествените свободи и права на личността в обществото. Налага се идеята, че обществото е достатъчно развито в нравствено, морално, етично, та ако щете и икономически аспект. Смята се, че в така наречените циливизовани държави от западния свят хората вече са надрасли родово-общинния племенен примитивизъм и са достатъчно еволюирали, за да могат да бъдат управлявани (разбира се като се има в предвид, че властта си е власт независимо от формата) „демократично”. Разбира се на практика това изобщо не е така. Хората, които управляват съвременния западен, а не само западен, но и останал свят имат интерес от това да налагат привидно свобода като в действителност създават хаос и по този начин поддържат страх.
Учат ни днес, че в тоталитарното общество няма лична свобода, а цари тотален страх, липса на свобода на словото; никакво право на свободно пътуване; безропотно подчинение на властта – в случая диктатора и групата която диктува; намеса на властта в личния живот и тотално обезличаване на личността. Това било престъпно и противочовешко и затова формата на западно устройство на държавата било най-добрия вариант до сега, като по-добър не е измислен. Всичко това казано за формите на управление би било хубаво, ако разбира се приравним всички народи и общества до например швейцарското което се дава най-често като мярка за най-доброто от най-добрите. Но в живота идеален и съвършен е само Бог. Реалността е доста по-различна. Дори в Швейцария нещата не могат да бъдат само розови, но както в миналото у нас и в СССР е имало управление по агитацията и пропагандата, което е било длъжно да замазва очите на обикновените хора и да им промива мозъците така и днес и то дори много по-коварно и подло и остро от тогава имаме медийната власт, която по изключително жесток начин промива мозъците на хората. Затова в САЩ една от най-скъпо платените индустрии е филмовата.Това промиване има една единствена цел – тотален контрол над масите с цел задържане на властта от хората стоящи зад кулисите на властта и контролиращи я. Тези хора – илюминати, масони, ционисти направляват живота на тази планета в посока, която те искат да насочат. В различни периоди от време те по един или друг начин са управлявали народите и са решавали съдбите на милиони хора. В едни държави са създавали еднолични диктатури, в други диктатури на определена група хора, а в трети – са създавали привидна свобода, но тайно чрез лостовете на банките и законите са налагали своята диктатура. Това което не се разбира от болшинството от хората е, че формата било то тя капиталистическа, комунистическа, монархическа или парламентарна, няма никакво значение за тях. Те се интересуват от това да имат власт над масите. Но има едно голямо НО. Дори те не могат да предвидят със 100 процентова точност бъдещето и не могат на 100 процента да подчинят всички елементи в едно общество. Провали има и при тях. Ето например експеримента, който беше проведен в Русия. През 1917 година илюминатите, масоните, ционистите проведоха Октомврийската революция с една единствена цел – разграбването и унищожаването на Русия, православието и славянството. Водач на революцията е Лев Давидович Бронщайн – Троцки, в Петроград първи секретар на партията е не кой да е, а Апфелбалум – Зиновиев. Цялата власт след революцията е в ръцете на евреите. Не случайно един от лозунгите с който започва революцията е да се предаде цялата власт на работническо-селските съвети т.е. на тях. Първото препятствие обаче е не кой да е, а самият Вожд на Червения Октомври – Ленин. Неговата жажда за власт и амбиция за величие не се поддават на външен контрол и скоро след завземането на властта Ленин започва да налага своята еднолична диктатура не само в страната, но и вътре в партията. Резултата е на лице – конфликт с Троцки. Запознатите с историята разбира се ще кажат, че Ленин е имал конфликт и със Сталин, който се задълбочава в края на неговия жизнен път, но погледнато реално революцията сама изяжда своите чеда – революционерите. Това добре са разбирали и Ленин и Сталин, но Троцки това не е разбрал. Е историята доказа правотата на това твърдение. Това което не успя да свърши Ленин, защото жизнения му път свърши доста бързо след революцията свърши Сталин – ликвидира старите революционери и по този начин спаси Русия от гибел и погром. Това беше основната причина поради която така наречения червен експеримент на илюминатите в Русия се провали. Но на тях не им стигна това. Те е трябваше да се уверят на сто процента, че едноличната диктатура не е подходяща форма за контрол – не се знае кога въпросния диктатор ще излезе извън контрол. Нещата в реалния живот не са еднофакторни и прости, напротив те са многопластови, многофакторни, непредвидими за простото съзнание. Само свръхсъзнанието лишено от собствения егоцентризъм и сляло се с Божественото може да предвиди и разгадае бъдещето състояние на битието във всичките му проявления.
Поради това в Германия идва на власт Хитлер. Лъжите които бълва днешната историческа наука, че бил спечелил честно изборите през 1932 година са без значение, защото избори за власт никога не са съществували на честна основа, още повече че самото понятие избор за власт е абсурдно. Избират власт робите, но не и свободните. Разбира се тук навлизаме в дълбоките води на философския смисъл на понятието свобода. Хитлер също се контролира много трудно и те разбират това, но за да оцелеят самите те изпращат Хитлер срещу Сталин.
Сталин е разбирал ясно историческото значение и роля на Русия, което дори днес не се разбира от болшинството от руснаците. Затова той е знаел – война ще има и ще победи по-силния и по-достойния т.е. Русия. Това е не просто сблъсък между руснаци и англоамериканци, това е циливизационен сблъсък, сблъсък на материално и духовно равнище, сблъсък между изтока и запада, между доброто и злото. Този сблъсък не е завършил и макар и да е сложена някаква отсрочка със края на втората световна война, макар и да е отсрочена още веднъж финалната битка с края на студента война, решаващата битка тепърва предстои. Затова през последните години макар, че вече СССР не съществува като противостоящ лагер, приказките за трета световна война все повече набират скорост. За това говорят както анализатори и политици, военни и учени така и хора от различни духовни учения, ясновидци, пророци и т.н. Затова именно ционистите, илюминати и масоните или като там искате тъй ги и наричайте с все по голяма ярост и жестокост бранят своята разпадаща се империя.
Поради това и поради факта, че те не са могли да  контролират Сталин напълно през 1953 година го премахват. Няколко десетилетия по-късно и сталинската система рухва под техния натиск и поради неспособността на руския народ да удържи в борбата. Една битка е загубена, но войната все още не е.
Въпроса обаче е не какво е било преди и защо се е разпаднало, няма смисъл от това да се водят спорове и да се търси под вола теле. Щом дадена система се е разпаднала значи е имало защо. Случили са се грешки, но безгрешен е само Бог. Нужно е да се направи равносметка и въз основа на действителната реалност да се подходи към ново строителство на нова система основаваща се на конкретното еволюционно израстване на обществото, на нивото на материално-техническото му развитие и т.н. Каква е обаче реалността у нас сега. Съвременните анализатори ни тикат всред западните демокрации т.е. всред западния циливизационен модел. Това разбира се е нормално защото на тях затова им плащат. Съвременната машина за агитация и пропаганда работи отлично. Сега в култ не се издигат личности, а цели държави – САЩ и Англия, страните от ЕС. Натрапва се език чужд и враждебен на нашия – английския. Засилва се манипулирането на младежта чрез медиите, създаването на „герои” в масовото изкуство борещи се за свобода от англо-американски тип. Създава се лъжлива илюзия, че западния модел на живот е най-доброто завоевание на човешката еволюция, като същевременно всичко родно се приравнява с понятието селяния и остарели ненужни традиции. Това се представя като глобализация – за нас лично нова форма на интернационализъм. Разбира се това са лъжи, но на лумпенизираната младеж това не може да се обясни. Те не могат да разсъждават не са учени на това и е съвсем нормално, защото самата система произвежда такива хора – роботи с костюми и вратовръзки които сутрин стават обличат си костюмчето, връзват си вратовръзката взимат си модерното телефонче и хоп в колата. Отиват в офиса и стоят цял ден пред компютъра. Мислят си че всичко е наред – за тях е наред, те не могат да разсъждават щото те са костюмирани роби. Другата класа са на простите роби – неуки, неграмотни, издивяли до такава степен, че са способни да одерат и собствените си майки. Те не могат да се реализират в т.нар. бизнес, но на тях им е отредена друга роля – да бъдат престъпници, изнасилвачи, наркопласьори и т.н. И така всеки си заема мястото. Едните на излъскани парвенюта мечтаещи за американския начин на живот – къща и огромна кола, жена с дете и отделно любовница, а другите също мечтаещи за американския начин на живот, но просто от друг филм – т.нар. екшън. Това са двете така наречени нови класи взаимно контролиращи се чрез социалната, нравствената и мирогледна преграда между тях, пораждаща отрицание и омраза между лъскавите парвенюта тип „бизнесмен от Уолстрийт” и простолюдието тип”уличен бордей от Ню Йорк”. И за двете е характерно едно – липса на морал, нравственост и житейски смисъл.  Но това е сега системата наложена ни от хората стоящи зад Западния циливизационен модел.  Това е нова форма на старата скрита диктатура на илюминатите на принципа разделя и владей чрез страх, скрит терор и лъжа.
Обикновените хора, които са свикнали да живеят така тези доводи не могат да ги приемат, просто защото самата система вече ги е премазала до такава степен, че те не могат да разсъждават – по точно те не искат да разсъждават. Има хора, които изпитват ужас от това ако се събудят да речем един ден и те нямат интернет, нямат офис, костюм, хубави колежки в къси полички, нямат да речем моден телефон, лъскава кола, нямат порнографска литература и т.н. На тях това им харесва, но независимо от това един ден ние ще събудим в съвсем различен свят. Характерно за битието е, че то върви по свой собствен план даден му свише, а не от нашите или на еди кой си искания и прищевки. Само висшето съзнание или свръхсъзнание е в състояние да вземе дейно участие в регулирането на потока на битието в такава степен, че да окаже влияние и върху цялостното функциониране на Вселената (забележка: Всичко влияе върху всичко и колкото и дребна да е една мисъл, тя оказва своето въздействие върху битието, но все пак има разумни същества които внасят ред във Вселената иначе всичко би се разрушило). Разбира се съзнателния човек, човека който мисли, разсъждава и преценява самостоятелно без чужда намеса в съзнанието му е способен също да влияе върху битието – своето собствено и това на обществото в което живее, а от там и на общочовешкото. Тук може да си зададем следния прост въпрос – колко човека да речем в днешното българско общество могат да разсъждават трезво? Отговора разбира се е труден. Най-вече, защото представата за трезва мисъл е изкривена от днешно гледище до неузнаваемост. Винаги през всички епохи досега, хората които не са разсъждавали в шаблон наложен им от системата т.е. властта (светска, религиозна, общинна и т.н.) са смятани за прокажени, глупави, смахнати, шизофреници и всякакви други, но задължително отхвърлени и неприемани от основната маса. Тези хора винаги са били гонени и репресирани и те винаги остават неразбрани както от основната маса така и от самата власт. Но тези единици хора могат да разсъждават и могат да се вземат като еталон за трезва и точна мисъл. Това са предимно високо развити духовно еволюирали хора, които ценят своя и на останалите около себе си живот. Те са надраснали своя егоцентризъм, своето его и са се отдали на чист живот посветен на някаква възвишен идеал  – не такава като борба за демокрация в Ирак или другаде по света. Те са идеалисти, мечтатели. Чужди са им порядките на гореописаното болшинство – пари, жени, къщи, забавления, секс и т.н. робски атрибути за замъгляване на съзнанието. Изобщо духовните хора са в този свят, но като че ли не са от  него. 
От тази гледна точка болшинството от хората не са достатъчно израстнали и еволюирали, за да могат напълно самостоятелно да организират своето общество в строй позволяващ им реализирането на заветните принципи на свободата, равенството и братството. Не случайно в Библията е казано, че свободата на грешния е свобода в греха. Само високо еволюиралите хора могат да получат правото на свободно самоуправление – а това са хора, които не живеят за себе си, не работят за себе си, а живеят за своя ближен, за изпълнението на волята на Твореца, за проявлението на живота във всичките му форми. Това са духовно развити хора и тук не се включват тези за които живота се изчерпва с лъскавото БМВ, офиса, лаптопа, готината секретарка и петролните акции на уолстрийт, нито пък улицата, кокаина, рекета, проститутките и т.н. Това не е живота. Затова така бленуваната от някои демокрация се оказа просто диктатура на закона на джунглата – по-силния изяжда по-слабия без да е наказан. Това е конкуренцията на свободния пазар т.нар пазарна икономика. Тези там долу да живеят в хаос и консуматорство, а тези на върха на пирамидата да налагат правилата и да опъват конците както им е угодно.
 Ето защо въпроса за властта в нашето общество винаги е стоял с особена острота, защото не е важно само каква ще да е формата и било то диктатура или демократично управление, но много по-важното е кой упражнява тази власт. Формата на властта е само привидна, тя е така да се каже една илюзия подобна на тази която използват фокусниците в цирка, за да забавляват публиката, тя е така да се каже един прекрасен трик, лъжа докато се налага истинската цел на всяка власт – робство и подтискане на човека. За да бъдем обективни трябва да отбележим, че на настоящето ниво на развитие на човешкото общество и в частност на нашето българско общество, е невъзможно премахването на властта абсолютно, напротив все повече и повече властта трябва да се утвърждава като абсолютно имаща право да решава съдбините на българския народ. Трябва да се уточни обаче, че властта трябва да бъде национално отговорна, за да може да реши правилно своята най-важна задача – спасението на народа. Това трябва да бъде така, защото в момента в нашата страна липсва каквато и да е национално отговорна власт. Напротив зад привидно властовите структури, властимащите използват правото си на власт за свои лични цели и задоволяване на целите на транснационалните корпорации и структури на илюминати, масони и др. Престъпни организации, целящи нашето унищожение.
Затова всички процеси трябва да са насочени към централизиране на властта в група от хора или най-добре към отделно взет човек предан на Българската национална кауза. Това ще рече, че властта трябва да е ориентирана по своята форма към диктатурата или авторитаризма без значение на това дали ще е монархическа или  републиканска. Капиталистическата форма, при която съществува разнополюсност във производствената сфера на обществото, а оттам и в властовата структура на една държава е абсолютно не приемвлива като форма. Властта трябва да постигне следните цели:
·         Спасение на българския народ като етнос;
·         Запазване на българската държавност;
·         Консолидиране на всички българи в реалните граници на българския етнос спрямо границите обособени от Българската екзархия, вземайки в предвид обстоятелството, че Сан-стефанския мирен договор отчасти ги орязва;
·         Изпълняване духовната мисия на българския народ пред славянското семейство и пред света;
·         Културно и духовно израстване на всеки един член на българското общество;
·         Подготовка на народа за преминаване в по-висша форма на самоуправление;
За целта трябва да бъдат решени следните задачи:
·         Определяне на национална доктрина и план за осъществяването на тази доктрина;
·         Справяне с етническите и религиозни проблеми в обществото;
·         Построяване на материално-техническа база за нормално съществуване на обществото чрез самозадоволяване с основните суровини и пособия;
·         Пълна национализация на ресурсите и средствата за производство;
·         Изграждане на промишленост и съвременно земеделие;
·         Създаване на отбранителна стратегия и нова армия;
·         Създаване на нова външна политика ориентирана към решаване на горепосочените цели за обединение на българския народ;
·         Изграждане на нова служба по държавна сигурност и безопасност с основна задача защита на българската държавност и народ от външни и вътрешни врагове, борба с „петата” колона.

сряда, 8 март 2017 г.

В сънят ми и - Путин

Резултат с изображение за путин
Сънувах, че чакам ред за доктора в коридора на една болница. Коридора бе широк, просторен интериора бе като в стара соц болница, но много добре поддържана. С по две саксии до прозорците, странна дървена скулптура на отсрещната стена с правоъгълни нишки дебели 5см вплетени вертикално. Сиви стени, но явно бе късен следобед и слънчевите лъчи падаха почти перпендикулярно на прозорците и придаваха на стените и всичко в коридора златист оттенък. В единия край коридора завършваше с врата към медицински кабинет. Пред него чакаха няколко души, а единия, който бе около 50 годишен стоеше на стол до самата врата. Доктор излизаше от вратата и викаше следващия. От време на време се застояваше в коридора, разговаряйки с пациентите. Всичко това наблюдавах от разстояние около 10-15м, стоейки до един от прозорците, който гледаше към вътрешния двор на болницата. В коридора имаше една моя позната с малкото й момиче. Тъкмо идваше моя ред след моята позната да вляза при доктора в коридора влезе не кой да е, а неочаквано и за мен в самия сън - Владимир Путин:)) Имаше цивилна охрана от няколко човека, които не се набиваха на очи. Путин бе облечен неофициално. Путин след като поговори с доктора от крайния кабинет, влезе вътре. Моя доктор ме извика от съседната стая, че редът ми е дошъл и аз го последвах през вратата. Като влязох разбрах, че всъщност двата кабинета са всъщност една голяма просторна слънчева зала. Отсреща стени нямаше, а само големи прозорци колкото стената почти. Имаше ниски паравани и хората се редяха на няколко опашки пред бюра, зад които стояха медицински работници в бели манта и записваха нещо за всеки пациент. Докато разговарях с доктора за мой медицински проблем, видях, че Владимир Путин се бе наредил на една от по-късите опашки от пациенти и чакаше да се запише.
В този миг се озовах на просторен пешеходен булевард с тълпи от хора, вървящи в различни посоки и изглеждаше, че аз и моята позната с нейното момиченце бяхме излязли заедно от болницата и сега се разхождахме по булеварда. Булеварда от едната си страна по цялото си протежение се явяваше като направен на склон, който разбира се бе застроен от различни къщи и други сгради. Тъй като вече беше на залез слънце, минавайки покрай една малка църква сгушена между големите сгради точно на самия склон и така оставяйки малък но добър изглед към хоризонта зад себе си, аз забелязах красива игра на светлината с малкия купол на църквата, която бе с форма на руските църкви - оцветен и извит в спирала. Поисках от познатата ми да ми даде фотоапарата си, за да го заснема. Тя ми го даде и аз тръгнах да се приближа по-близо до църквата през тълпата. Точно пред мен се оказа Путин с охраната си, но аз в желанието си да заснема момента го подминах. Охраната му забеляза моята еуфория и леко се прегрупира, както и самия г-н Путин, но след като видяха, че ги подминавам забързано, гледайки към залеза се успокоиха. Явно това бе направило впечатление на Владимир Путин, тъй като бе свикнал цялото внимание да пада върху него, а сега един залез му го бе отнело:)) Докато се подготвях да снимам църквата и залеза, той се приближи до мен и ме заговори. Не помня какво си казахме, но след като свършихме разговора, се обърнах да заснема залеза, но за мое съжаление момента си бе отишъл и красивата игра на светлината вече я нямаше. И така свърши сънят ми в който Владимир Путин ми прецака снимкатаааа:((((:))))):

Поглед

.

ПОГЛЕД

Има ли извънземни?