ОБЕЩАВАМЕ ВИ:

ОБЕЩАВАМЕ ВИ: ДА ВИ ОТЪРВЕМ ОТ ГЛУПОСТА И НЕВЕЖЕСТВОТО, ЗАБЛУДИТЕ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА!

ПОРАЖДА СЕ ЛОГИКА КОГАТО ИМА МИСЪЛ, ЗАЩОТО ТАМ КЪДЕТО ИМА МИСЪЛ ТРЯБВА СМИСЪЛ!

КЛИКАЙКИ ВЪРХУ РЕКЛАМИТЕ - ПОМАГАТЕ! С ПАРИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА КАРИКАТУРА

Страници

вторник, 2 декември 2008 г.

Роля и икономическо значение на горските недървесни ресурси!-4


Към днешна дата в горските стопанстава не се говори за нито едно от тези ползвания, а трябва да се знае, че при умела политика от страна на ръководния състав на горските стопанства и регионални дирекции, приходите от странични ползвания могат да бъдат значителни. Да се вземе например добива на пчелен мед, съчетан с добива на липов цвят и добива на горски билки са достатъчни за един стабилен страничен доход за едно средно голямо стопанство. Да не говорим, че без проблеми към разсадниците могат да се създадат при желание плантации от горскоплодни дървесни и храстови видове например от боровинка или арония както е направено в Общинско горско стопанство Самоков. Разбира се това не може да стане веднага поради липса на средства, но чрез постепенно разработване нa този клон като например да се даде първоначално внимание на добиване на суровини за промишлена преработка или пък на селскостопанските цели и едва след събиране на нужния капитал да се пристъпи към овладяване и на останалите направления на старничните ползвания.С развитието на фитотерапията нарастна значението и на горите като източник на лечебни растения. Повече от 40% от медицинските препарати се получават от различни части на дървесните растения. На този етап обаче за нуждите на фарамцевтичното производство слабо се използват потенциалните възможности на горския фонд. Трябва да се знае, че в тази буйно развиваща се пазарна икономика на приливи и отливи, единствения начин за да имаме конкурентноспособно, икономически изгодно, екологосъобразно и въобще едно съвременно и добре развито стопанство трябва все повече да се отделя внимание на горските недървесни ресурси и на различните направления на лесовъдството свързани и със земеделието като например агролесовъдството. Но проблемите с горските недървесни ресурси не се изчерпват само с горските билки и гъби.

Бързото развитие на научно-техническия прогрес доведе до силно нарастване на световното промишлено производство, а успоредно с това и до увеличаване но обема на промишлените отпадъци, замърсеността на природната среда, изсичане на големи части от горите и от там намаляване на общото количество на водата и увеличаване на запрашеността на атмосферата и общото количество на въглеродни, серни, азотни и др окиси. Стреса и напрежението от все по-натоварения живот в големия град, превръщат гората в една от най-търсените извънселищни среди за масов отдих и нуждите от тези нематериални и другите материални ползвания растат непрекъснато, а с това успоредно растат и изискванията към устройството, стопанисването, опамването и възобновяването на нашите гори.

Няма коментари:

Поглед

.

ПОГЛЕД

Има ли извънземни?